python's 递归函数

admin5年前 (2016-01-21)902
python's 递归函数在函数内部,可以调用其他函数。如果一个函数在内部调用自身本身,这个函数就是递归函数。举个例子,我们来计算阶乘 n! = 1 * 2 * 3 * ... *  ...